מה זה בנק המעשר?

במקומות שיש תערובות של פירות כגון בבתי אריזה וחוששים שמא יתערבו פירות ממקומות שונים ויש חשש של תערובת פטור וחיוב, מייחדים פירות שהם ודאי טבל ומהם מעשרים על כל התערובת ומציינים מאיזה מיכל מעשרים.