מה המשמעות של ט"ו באב במצוות התלויות בארץ?

כל עץ מאכל מונים  לו שלוש שנים משעת  נטיעתו וקליטתו. אמנם שלוש שנים אלו אינם נמנים מראש השנה עד ראש השנה [354 ימים] אלא אפילו פחות מכן.

הכלל הוא ששלושים יום בשנה נקרא שנה ולפיכך אם נטע אילן שנקלט באדמה שלושים יום לפני ראש השנה הרי נחשב שעברה לו שנה. לאחר מיכן נמנה לאילן עוד שנתיים שלמות מראש השנה ועד ראש השנה ואילן זה עברו עליו שלוש שנות ערלה [אמנם הפירות עדיין אסורים עד ט"ו בשבט כיון שראש השנה לאילנות הוא ט"ו בשבט, ישנם מעט אילנות שחונטים מר"ה ועד ט"ו בשבט שיש בהם נפק"מ בדין זה כגון לימונים, שסק].

זמן הקליטה באדמה הוא ארבעה עשר יום ולפיכך כדי שיחשב לו שנה צריך שהנטיעה תהיה עד ט"ו באב. אם נטע בט"ז באב או אחריו הרי שהפסיד את החישוב הנ"ל. [ויש מקילים גם בנטע בט"ז באב אבל לא אחר זה].