מה ההבדל מבחינה מעשית ומבחינה הלכתית בין ספיחין לבין נזרע בשביעית ?

דבר שנזרע בשביעית ונלקט בשביעית הרי הוא אסור באיסור ספיחין לעולם ואין הוא ניתר וזה הנקרא ספיחין.

לעומת זאת דבר שנזרע בשביעית ונלקט בשמינית מחנוכה נפקע איסור ספיחין והוא מותר באכילה, אך מצד חומרא יש הנמנעים מלאוכלו כיון שנעשה בעבירה אך מעיקר הדין מותר לאוכלו.