מה הדין אם השתמשו בלימון טבל לנקות אבן במיחם חשמלי?

אם אתה נמצא בשלב של בן יומו דהיינו תוך עשרים וארבע שעות מתחילת הניקוי, תיקח לימון אחר ותפריש גם על מה שבלוע בתוך הכלי.

אם כבר עברו עשרים וארבע שעות מתחילת הניקוי, יש אומרים שמועיל להפריש עכשיו [הגרש"ז אוירבך זצ"ל] וי"א שצריך להגעיל את הכלי [הגרי"ש אלישיב זצ"ל] להרחבה עי' משפטי ארץ תרומות פרק ב' הל' יב ובמילואים.