מבקשים לדעת מה הייתה דעתו של הרב אלישיב זצ"ל בענין חמוציות – ברכתן 'האדמה' או 'העץ'?

בענין החמוציות עי' בספר ישא יוסף חלק ג' סי' נ למורינו הגר"י אפרתי שליט"א שדן בזה ובצורת גידולם  ובנושא ברכתם, ומסקנתו על פי דעת הגרי"ש אלישיב שמי שאין לו מנהג בזה יברך עליהם בורא פרי העץ וכדעת האגרות משה. [ולמי שיש מנהג יברך בורא פרי האדמה וכמו שמבואר במ"ב].