כשמחללים מעשר שני האם חייבים לחלל על מטבע או שאפשר על סוכר, ואם כן האם יש כמות לסוכר שמחללים?

יש בזה מחלוקת בין הפוסקים האם החילול הוא דוקא על מטבע או שאפשר לחלל על מאכלים. ודעת החזון איש שאין לחלל על מאכלים וכך יש לנהוג לכתחילה לחלל על מטבע.

הנוהגים לחלל על  פירות צריכים לקחת פירות שלא הוכשרו לקבל טומאה כגון סוכר או אגוזים ושקדים לא מקולפים וכן לוודאות שהפרי יהיה שוה פרוטה.