כשאני מצטרף לקרן המעשרות האם עלי לעשר, וממה הקרן פוטרת?

המצטרף לקרן המעשרות צריך להפריש תרומות ומעשרות כרגיל, דהיינו להפריש קצת יותר מאחוז מהפירות, ולומר את הנוסח שכולל תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, ומעשר שני, בשנות א, ב, ד, ה. קרן המעשרות מכינה את הפרוטה שעליה מחללין את המעשר שני, או את הרבעי, ולכן כשמחלל יאמר "המעשר שני מחולל על פרוטה במטבע המיוחדת לחלול זה בקרן לחילול מעשר שני.

למי שמתקשה באמירת כל הנוסח, יכול לומר את הנוסח הקצר "כל ההפרשות התרומות ומעשרות וחילולי מעשר שני ורבעי, יחולו כדת כמו שכתוב בנוסח למנוי הקרן לחילול מעשר שני".

אם הפירות הם טבל וודאי, מברך קודם שאומר הנוסח שתי ברכות, להפריש תרומות ומעשרות, ועל פדיון מעשר שני.