מה הטעם שאין נותנים לקט שכחה ופאה בזמן הזה?

מתנות עניים (לקט שכחה ופאה) הדין הוא להניחם בשדה, והעניים באים ולוקחים, וכל שאין עניים באים לשדה ולוקחים את המתנות אין דין נתינה וכמבואר בסוגיא בחולין (קלד ע"ב) לעני ולגר תעזוב אותם ולא לעורבים ולעטלפים. וממילא אין דין מראש להניחם, וכלשון הרמב"ם (הל' מתנות עניים פ"א ה') "נאמר במתנות עניים לעני ולגר תעזב אותם כל זמן שעניים תובעין אותן, פסקו עניים לבקש ולחזר עליהם הרי הנשאר מהם מותר לכל אדם וכו' ואינו מצווה לעזוב אותם לחיה ולעופות אלא לעניים והרי אין עניים".

וכתב הרמ"א (יו"ד סי' של"ב) דהאידנא אין נותנים מתנות עניים אפי' באר"י לפי שהרוב גויים ואם יניחום יבואו הגויים ויטלום והוי כמו שמניח לעורבים ולעטלפים – וכידוע מרן החזו"א (מעשרות סי' ז' ס"ק י') כתב דאף בזמנינו שהרוב יהודים, מכיון שבמציאות אין העניים באים ליטול מתנות עניים אין מניחים מתנות עניים בשדה.

יש שרוצים לומר שאפשר לקיים את המצוה על ידי שיודיע לעניים מקודם על זמן הקצירה, [דרך אמונה] אמנם בודאי שאין זה חיוב שאין זה צורת המצוה שהתורה ציותה. כמו כן הסתפק הדרך אמונה מי שנותן את הלקט שכחה ופאה באופן זה שמודיע לעניים האם הפירות פטורים מתרומות ומעשרות.