האם מותר להשריש יחור של הדס, בתוך תפוח אדמה ( קודחים חור בתפוח האדמה בעומק 2/3 ותוחבים פנימה את היחור ושותלים אותם יחד במצע גידול ו / או בקרקע). ב. במידה וזה אסור, מה הדין אם מסירים מתפוח האדמה את ה"עיניים"( ע"י קילוף ונבירה פנימה) כך שתפוח האדמה משמש רק כמצע ששומר על לחות היחור ובלי יכולת השרשה . ורק היחור משריש ?

א. בתפוח אדמה בלי לקלפו אסור שזה הרכבה של אילן בירק כיון שההדס ישריש בתוך התפוח והתפוח אדמה גם ישריש באדמה ואף יוציא גיבעול מעל פני האדמה. ( ראה שו"ת חתם סופר יור"ד סי' רפז ובחזו"א כלאים סי' ב ס"ק יז). אמנם אם מקלפים את התפוח באופן שודאי אינו ישריש, בסברה הייתי אומר שאין בזה איסור הרכבה אך כבר שנים איני מבין את דברי הר"ש והרא"ש בכלאים פרק ז משנה א. הם שאלו שאם הבריך את הגפן באדמה כשהיא בתוך דלעת וזרע מעליה ירק שכתוב במשנה שאסור משום ששורשי הירק נכנסים לתוך הענף של הגפן והרי זה הרכבת ירק באילן, והדלעת לא מספיק חזקה כדי למנוע את השורשים מלהיכנס כיון שהם נכנסים בתוכה ומגיעים עד הגפן. ושואלים הר"ש והרא"ש א"כ למה צריך להגיע לאיסור משום הרכבה בגפן הרי יש כאן הרכבה בדלעת. והם מתרצים שמדובר בדלעת יבשה. ואני מבין אפילו בדלעת לחה אבל היא תלושה. א"כ רואים מכן שגם להרכיב בפרי תלוש אסור כל זמן שהוא לח. ולכן איני יכול להגיד שמותר.