יש לנו בחצר עץ תפוז סיני שרכשנו משאינם יראי שמים. כשהיה העץ קטן פרותיו היו ממש קטנים וכתומים- תפוז סיני. העץ גדל וכעת נותן פירות ירוקים גדוליםם ועגולים(נראה ממש כמו חושחש) מסתבר אם כן שהעץ מורכב ועל כן האם עלינו לעקור אותו?

יש צד בחזון איש שכל פירות ההדר הם אותו מין ולכן מצד הספק אין חיוב לעקור את כל ההדרים. אמנם לכתחילה אין לנוטעם ויש מי שמתיר לנטוע ספק מורכב על ידי גוי.

מכל מקום מי שעוקר מחמת הספק לא עובר על בל תשחית.