יש לי עץ שסק בגינה חלק מהפירות חנט לפני ט"ו בשבט וחלק לאחר ט"ו בשבט מה הדין לענין תרומות ומעשרות?

יש להזהר שלא לערבב בין הפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט לפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט כיון שאסור להפריש משנה על חברתה.

לגבי השנה הזאת יש מחלוקת האם להחשיב את החודשים שלפני ט"ו בשבט כשנה נפרדת, ומכל מקום ההוראה היא לחשוש ולא לערב את הפירות ולהפריש מכל קבוצה לבד. [בשנים המתחלפות ממעשר שני למעשר עני יש עוד הקפדה לא לערב את הפירות כיון שהפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט יש להם מעשר שונה מהפירות של אחר ט"ו בשבט]