יש לי כמה זני תפוחים שונים [סמיט, גרנד, פינק לידי, דלישס וכו'] האם אפשר לעשר מזן אחד על כולם או שצריך לעשר מכל מין ומין?

הדין הוא שאין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה כמבואר ברמב"ם פרק ה' הל' ג. מה נחשב לאותו מין, הכלל הוא, שכל שהוא כלאים בחברו לא יתרום מזה על זה. ולפי זה יוצא שכל שני זנים שאינם כלאים מותר להפריש מאחד על השני, ולכן מותר להפריש ממין תפוחים אחד על מין תפוחים אחר אפילו שהוא שונה בזנו ובמראהו ובטעמו, משום שאינן כלאים זה בזה, וכן מותר לעשר מענבים ירוקים על ענבים שחורים או משזיף מסוג אחד על שזיף מסוג אחר, או מפלפל על גמבה וכיו"ב. אמנם הקונה פירות ממקום שלא ברור שהם מעושרים עליו להפריש מכל סוג בנפרד כיון שיתכן שכל אחד בא ממקום אחר ויתכן שבמקום אחד הפרישו ובמקום השני לא. [עי' בספר שערי צדק לבעל החכמת אדם סי' ט' ס"ד שכתב שבני חו"ל הבאים לארץ ישראל יש להם להחמיר בהלכה זו שלא להפריש גם בדבר שאינו כלאים זה בזה].