ירקות הנמכרים בחנויות שבהשגחתכם וכתוב עליהם יבול נכרי האם המשמעות היא שודאי לא הגיע זמן הביעור?

אין ודאות בזה  כלל וכשקונים צריכים להפקיר [בספר דרך אמונה מובא שחנות שתחת ועדת השמיטה דינה כאוצר בית דין שפטורה מן הביעור ועל כן מי שקונה צריך מיד לבער.