המתגוררים בירושלים ונוהגים כמנהג ירושלים לא מנגנים ביותר מכלי זמר אחד בחתונות. • האם יש חילוק באיזה כלי מנגנים? • האם אף בשאר שמחות, כגון בר מצוה או ברית מילה וכדו' יש להקפיד על כלי אחד בלבד?

יסוד מנהג זה הונהג על ידי הגאון בעל אמרי בינה[1], והמהרי"ל דיסקין נתן טעם לתקנה: היות שבירושלים חורבן בית המקדש הוא לעינינו, לכן יש למעט משמחת חתן וכלה.

  • בכלל התקנה שלא להשתמש אף בכלי שיר יחיד שיש בו קולות של כמה וכמה כלי שיר, כגון אורגן, והמנהג הוא להשתמש בכלי תוף , ואפשר להשתמש אפילו בכמה תופים.
  • לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל כל המנהג של שימוש בכלי שיר יחיד הוא רק בשמחת חתן וכלה בין בחתונה ובין בשמחת שבע ברכות, אבל אין מנהג לאסור תזמורת בשום שמחה אחרת[2].

[1] בשו"ת שלמת חיים (ח"א סי' עז)

[2] וכמבואר בשו"ת ישא יוסף חלק א סי' קכ וסי' קכב.