המפרישים מעשר עני מעצי אתרוג האם יכולים להפריש אתרוגים פסולים למצוה?

כן היות ואין החיוב במעשר עני אלא משום שהוא מאכל.