המפרישים מעשר עני מאתרוגים האם יכולים להפריש לכך אתרוגים הפסולים למצוה אך ראויים לאכילה?

כן, היות והאתרוגים חייבים במעשר עני רק משום שהם מאכל.