המפרישים מעשר עני מאתרוגים האם יכולים להפריש לכך אתרוגים הפסולים למצוה אך ראויים לאכילה?