המעדיפים לתת כסף למעשר עני במקום הפירות [כמבואר בחוברת המצורפת שיש ב' אפשרויות או בדרך פקדון או בדרך הלואה] לפי איזה שער משערים את שיעור הפירות האם לפי החנות המצויה אצלו באיזור או לפי החנות הזולה שיכול להשיג את הפירות.

מכיון שחיוב מעשר עני הוא בשדה מסתבר שנותן לפי השיעור של הפירות כשהם בשדה בלי להוסיף את הפער שיש בין המגדל למוכר.