האם ניתן לטעום מזיתים, שלא הופרש מהם תרו"מ, קודם כבישתם?

איסור אכילת טבל כולל גם איסור לטעום ממנו, אך קודם שנגמרה מלאכת הפרי הותרה אכילת ארעי, ובכלל זה טעימה מהפרי, זיתים המרים הזקוקים לכבישה בכדי להיות ראוים למאכל יש הסוברים שכבישתם היא גמר מלאכתם ולכן קודם לכך מותרים בטעימה אמנם יש הסוברים שגמר מלאכת הזיתים היא קודם הכבישה, ולכן למעשה אין לטעום מן הזיתים אף קודם כבישתם [ואף כשעדין לא הוכנסו לבית, אין לטעום מהזיתים].