הגנן אשר אינו שתומ"צ לקח ברשותי מגינתי לביתו, שקית קלמנטינות שאינם מעושרות האם עלי לעשרן וכיצד?

אסור ליתן במתנה פירות שלא הופרשו מהם תרו"מ כדין, והנותנם לע"ה או חשוד עובר ב- " לפני עוור לא תתן מכשול ", בדיעבד אם כבר לקחם הגנן,מותר וצריך להפריש מפירותיך שבביתך על הפירות שלקח, אך זהו פתרון בדיעבד, ולכן היותר מומלץ לבקש מהגנן, אפילו בטלפון, להבדיל את החלק שזקוקים להפריש מהפירות ואז תאמר אתה בביתך את נוסח ההפרשה על הפירות והתרומות ומעשרות המצויים בבית הגנן. נוסח ההפרשה כמופיע בסידורים בשינוי מועט: "היותר מאחד ומאה במה שהפריש פלוני בביתו הרי הוא וכו' ", "אותו אחד ממאה שהפריש פלוני בביתו ועוד תשעה וכו' ", "ומעשר שני בדרומם של פירותיו וכו' "