האם צריכים להפריש חלה מעיסה של סופגניות?

לדעת השולחן ערוך אין צריך להפריש חלה מסופגניות המטוגנות בשמן עמוק, בין מסופגניות שבלילתם רכה ממש ובין מסופגניות שבלילתן קשה וכן נוהגין בני ספרד. אמנם יש פוסקים הסוברים שיש לחוש לשיטת הראשונים שצריך להפריש, ועל כן יפרישו חלה בלי ברכה, וכך מנהג בני אשכנז.

אמנם העושה עיסה של סופגניות שיש בכולה שיעור המחייב בהפרשת חלה ואופם בתנור  [כפי הרגילות בחנויות המוכרות סופגניות] ואפילו שרק חתיכה קטנה מהעיסה עומדת לאפיה צריך להפריש מכל העיסה חלה בברכה.

[מקורות: השולחן ערוך בסי' שכט סעי' א' כתב אין חיוב חלה אלא בלחם לפיכך הסופגנין דהיינו רכים העשוים כספוג וכו' פטורים מן החלה. ובסעי' ג' כתב "עיסה שבלילתה עבה וגלגלה על דעת לבשלה או לטגנה או לעשות סופגנין וכו' פטורה". דעת השו"ע היא כדעת שיטת הראשונים [הר"ש ועוד] הסוברים שאין חיוב הפרשת חלה אם דעתו לבשל את העיסה או לטגנה ורק אפיה בתנור מחייבת, וכך נוהגים בני ספרד. אמנם הש"ך בס"ק ג' כתב לחשוש לדעת רבינו תם הסובר שאין אנו מתחשבים בכוונתו לבשלה ולא לאפותה, אלא צורת העיסה היא הקובעת וכל שבלילתה עבה חייבת בחלה. ולכן כתב הש"ך שיש להחמיר ולהפריש חלה בלא ברכה. או שיעשה כמו שנהג המהר"ם מרוטנבורג שכדי לא להכנס למחלוקת הנ"ל היה נוהג לקחת חתיכה קטנה מהעיסה ולאפותה ובזה הוא גורם לחיוב כל העיסה בהפרשת חלה עם ברכה.

יש לציין שדין זה נוגע גם להלכות ברכות, והשו"ע בהל' ברכות (סי' קס"ח סעי' יג) חשש לדעת רבינו תם וכתב שירא שמים יצא שניהם ולא יאכל עיסה מבושלת אלא על ידי שיברך על לחם אחר תחילה, אך מכל מקום המנהג לברך על סופגניות בורא מיני מזונות כמבואר בנושאי כלים בסי' קס"ח עיי"ש בביאה"ל ד"ה ופ"ז].