האם צריך לשייר אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד זכר לחורבן, אף בדירה שכורה?

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאף בדירה שכורה יש להניח אמה על אמה כמו דין אדם הקונה דירה מגוי שצריך לקלף אמה על אמה כך דין השוכר. אמנם בתשובות אגרות משה[1] כתוב שאין לחייב את השוכר להניח אמה על אמה שכן "אינו ביתו".

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א חילק את הדין:

  • אם השוכר מסייד את הדירה עליו להשאיר אמה על אמה.
  • אם השוכר נכנס לבית שסויד כולו ואין בו שיור אמה על אמה, עליו לבקש מבעל הבית רשות לקלף את הכותל [מכיוון שיש מקילים בדבר מכל מיני טעמים, לכן אינו יכול לקלף בלא רשות[2]]

 

[1] (או"ח ג' סי' פו)

[2] עי' בשו"ת ישא יוסף ח"ג סי' קמ"ו.