האם צריך לקרוע בגדיו כשרואה ערי יהודה כמבואר בשו"ע ?

כיום לא נהגו לקרוע כשרואה ערי יהודה, ויש לזה כמה טעמים:

  • משום שלא ידוע המקום המדויק של הערים המכונות בהלכה "ערי יהודה".
  • משום שבדרך כלל הבאים לירושלים מצד מערב רואים את ירושלים קודם לערי יהודה. וא"כ אחרי שכבר קרעו על ירושלים אין צריך לקרוע על ערי יהודה.
  • משום שערי יהודה אינם במצב של חורבן ממש שהרי הם מיושבים, ואין אומות העולם שולטים שם.

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר שיש מחמירים ללכת למקום שרואים את ירושלים ומקום המקדש וקורעים פעם אחת על הכל. ויש מחמירים שלא להסתכל על  ירושלים עד שיגיעו למקומות שברור שחלה עליהם חובת קריעה[1].

[1] עי' בשו"ת ישא יוסף חלק ג סי' קנ