האם צריך להרחיק שני עציצים שבכל אחד יש מין ירק אחר את המרחק הנדרש בין ירק לירק?

לדעת החזון איש (כלאים יג, טז) גם בשני עציצים צריך להרחיק בין מין למין. אמנם, לדעת הגר"ש ואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ו סי' קס"ו). אין צריך כיון שיש היכר בין מין למין. לדעת הגרצ"פ פרנק (הר צבי ח"ב סי' כד) בין עציצים שאינם נקובים או בין עציץ שאינו נקוב לגדל בקרקע לא צריך להרחיק, כיון שהעציץ מובדל לעצמו.