האם צריכים להפריש תרו"מ מפירות שביעית?

פירות שביעית דהיינו פירות שחנטו בשנה השביעית [השסק הוא הפרי הראשון שמשווק בתחילת הקיץ מתוצרת שחנטה בשביעית] פטורים מהפרשת תרו"מ, אך חשוב לציין שהפירות קדושים בקדו"ש ורבו הדינים הנוגעים לזה.