האם מותר לעבוד במקום שסומכים על 'היתר' מכירת הקרקע לנכרי?

אנו לא יודעים מהו 'ההיתר' היום. גם בזמנם שסמכו על ההיתר היינו בזמן שהשאלה היתה נוגעת לחיי נפש ועוד תנאים נוספים אך היום אין מקום ל'היתר' זה.