האם מותר לנסוע לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים הקבורים שם?

שאלה זו נידונה בפוסקים והברכי יוסף הביא את דעת פרי הארץ שמותר ללכת להשתטח  על קברי צדיקים בחו"ל. אמנם יש מהפוסקים שפקפקו על זה וסוברים שעדיף להתפלל על קברי הצדיקים שבארץ ישראל. וכתב השדי חמד שלתלמידי חכמים שתורתם אומנותם ובודאי יתבטלו מהתורה כתוצאה מהנסיעה, אין ראוי להם לעזוב את אר"י בשביל להתפלל על קברי צדיקים, ועיי"ש שכתב שאפילו אם נדר להשתטח על קבר צדיק בחו"ל אין צריך לקיים נדרו ואף אין צריך התרה. ולמעשה מכיון שיש צדדים והיבטים שונים לכאן ולכאן, הרוצה לצאת לחו"ל כדי להשתטח על קברי צדיקים ישאל לרבו.