האם מותר לכתחילה לקחת עגבנית שרי שהופרש לתרומה גדולה ולזרעו כדי שיגדל ממנו עוד שתיל?

אסור לזרוע תרומה כמבואר במשנה ריש פרק ט' מתרומות ועיי"ש בעבר וזרע מה יעשה.