האם מותר לכתחילה לקחת עגבנית שרי שהופרשה לתרומה גדולה ולזרעה כדי שיגדל ממנה עוד שתיל?

אסור לזרוע תרומה כמבואר במשנה ריש פרק ט' מתרומות ועיי"ש בעבר וזרע מה יעשה.