האם מותר לכתחילה לקחת עגבנית שרי שהוא טבל ולזרעו כדי שיגדל ממנו עוד שתיל?

אסור לזרוע טבל אפילו קודם גמר מלאכה כמבואר ברמב"ם פרק ו' מהל' מעשר הל' ג' . ועיי"ש בעבר וזרע מה דינו.