האם מותר לכתחילה לקחת עגבנית שרי שהיא טבל ולזרעה כדי שיגדל ממנה עוד שתיל?

אסור לזרוע טבל אפילו קודם גמר מלאכה כמבואר ברמב"ם פרק ו' מהל' מעשר הל' ג' . ועיי"ש בעבר וזרע מה דינו.