האם מותר להדליק נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית?

דבר זה נתון במחלוקת, הרבה מהאחרונים  סבורים שבשימוש בפירות שביעית צריך ליהנות מן הפרי, וכשמדליקים נרות חנוכה בשמן אסור ליהנות מהם ועל כן אסור להשתמש בפירות שביעית להדלקת נר חנוכה, ויש מתירים.

אבל לכתחילה ראוי שלא להשתמש בשמן של שביעית להדלקת נרות חנוכה.

(הרחבת דברים ניתן למצוא בשו"ת ישא יוסף חלק א סימן קמג אחרי שהפקיר).