האם מותר לאכול נבטי חיטה במשך השנה או שיש בהם חשש איסור חדש ? [כוונת השואל היות שזמן הנביטה הוא קצר מאוד (בערך שבועיים), אם כן אם נאמר שיש איסור חדש בנבטים כיון שהם גידול חדש, יוצא שכל השנה אנחנו מקבלים נבטים שאסורים באכילה מדין איסור חדש, ורק מה שינבט בחודש ניסן וישווק אחרי ט"ז ניסן יהי' לו היתר.

אין מניעה לאכול נבטי חיטה ואין בהם חשש איסור חדש כיון שאיסור חדש נאמר על לחם קלי וכרמל ולא על הירק שיוצא מהגרעין.