האם צריכים להפריש תרומות ומעשרות מצמחי תה (נענע וכדו') ?

תבלינים המשמשים לנתינת טעם בלבד ואין דרך בני אדם לאוכלם, פטורים מתרו"מ גם כשמתבל איתם ואף אם יבוא לאוכלם, אולם תבלינים שפעמים נאכלים כמות שהם אפילו למקצת בני אדם יש להחמיר ולהפריש מהם תרו"מ (ללא ברכה) אף כשמשתמש בהם לנתינת טעם בלבד, ולכאורה גם בתבלין הנענע ודומיו ישנם המכניסים אותם לסלטים ואוכלים אותם כמות שהם, ולכן גם הרוצים להטעים בהם כוס תה ראוי שיפריש מהם תרו"מ ללא ברכה.