האם יש דיני ערלה בפרי הפפאיה?

בעיקר דין הפאפיה יש מחלוקת ולדעת החזון איש ועוד פוסקים יש בו ערלה. ויש פוסקים בעיקר מבני ספרד שסוברים שאין בפאפיה ערלה.

יש לציין שהפוסקים שכתבו שאין בפאפיה ערלה עיקר טעמם מכיון שעץ הפאפיה נותן פירות בשנה הראשונה. אמנם בבדיקות שערכו בבית המדרש בארץ ישראל אין הפרי נותן פרי בשנה הראשונה ולפיכך יש להחמיר להחשיבו כעץ שנוהג בו ערלה.