האם במטבח בהכשר רבנות מותר לאכול לימונים?

הלימונים של עכשיו הם של שביעית ואם הלימונים הללו של היתר מכירה יש בהם שאלה של שמור ונעבד שנחלקו בזה הפוסקים ובשעת הצורך מקילין לאוכלם, לדעת החזון איש אין צריך לעשרן אף שהם שמורים ויש חולקים וסוברים לעשרם ומי שרוצה יחמיר לעשרן בלא ברכה.

לסוברים כדעת החזון אי"ש יש לעטוף את המעשר בשתי שקיות ולהניחו בפח נפרד לפח השמיטה הקיים שמא יבואו לאוכלם.