האם אפשר לברך ברכת שהחיינו בימי ספירת העומר על פירות שיש בהם חשש שתיגמר עונתם כגון שסק?

יש הנוהגים שאין מברכים ברכת שהחיינו בימי הספירה כיון שהם ימי דין ומנהג זה מובא באליהו זוטא בשם הרבינו ירוחם, ויש שלא נהגו בזה ומברכים שהחיינו כרגיל, וכתבו שמנהג זה הוא מנהג בטעות ונשתרבב מימי בין המצרים. ומכל מקום  כתב המשנה ברורה סי' תצג ס"ק ב' שאם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך עליו שהחיינו יברך. ולדבריו בנד"ד אם יש פירות שחושש שתיגמר עונתם ודאי שיכול לברך שהחיינו.