בשנה זו שחל ט"ו בשבט בשבת האם מותר לומר את נוסח התפילה שתיקן הבן איש חי לאומרה בט"ו בשבט לבקש על אתרוג יפה?

בשו"ת ישא יוסף (חלק ג' סי' ע"ט) עמד בשאלה זו, וכתב שאע"פ שבכמה ספרי אסופות כתבו שלא לבקש בקשה זו בשבת ככל שאילת צרכים האסורה בשבת כמבואר בסי' רפ"ח סעי' ט', מכל מקום דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היתה שאפשר לאומרה בשבת, הואיל ונוסח הבקשה הוא בקשה רוחנית שיהיה לו אתרוג כשר. ואף מה שמוזכר שם יין – הריהו מבקשו בעיקר לצורך קידוש והבדלה .