מקום עבודתי מארגן טיול קבוצתי לעיר אילת, האם מותר לי להצטרף?

באופן כללי יציאה מא"י לחו"ל שלא לצורך מצוה נאסרה, ובענין העיר אילת נחלקו פוסקי זמננו האם היא חלק מא"י, יש שהחשיבו את אילת כא"י, אמנם החזו"א ועוד פוסקים התייחסו לאילת כחו"ל  ולפי"ז תאסר הנסיעה לשם, אמנם דנו פוסקי זמננו האם איסור היציאה שייך גם ביציאה לטיול במטרה מיידית לחזרה, ולכן ראוי להתייעץ עם מורה הוראה בענין.