בחצרי גדל עץ רימונים שמוציא ענפים חדשים מתחתית העץ. האם יש בזה ערלה?

אם הענפים יוצאים מהגזע אין בזה משום ערלה, אך ברימונים הרבה ענפים יוצאים מהשורשים של האילן [ונקראים סוריים] והם אסורים משום ערלה. להלכה חוששים שכל ענף שיוצא מהגזע שמתחת לפני האדמה הרי הוא נחשב ליוצא מן השורש ויש בו משום ערלה, ומה שיוצא מהגזע מעל פני האדמה אין בו ערלה. ולכן, יש להקפיד לחתוך את הענפים החדשים שיוצאים כדי שלא תצא תקלה שיבואו לאכול מהרימונים הגדלים על ענפים אלו [מה גם שהם מכחישים את כוחו של העץ הקיים].