באלו ערים בארץ ישראל קורים את המגילה ביום ט"ו באדר מפני שהן היו מוקפות בחומה מימות יהושע בן נון, ובאילו ערים קיים ספק אם היו מוקפות חומה?

העיר היחידה שבוודאות יודעים שהיתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא העיר ירושלים. והכוונה לירושלים העתיקה, בשכונות החדשות של ירושלים דנו הפוסקים על כל שכונה האם היא בכלל סמוך ונראה לירושלים העתיקה.

כך שבכל העולם צריכים לנהוג פורים ביום י"ד באדר ולקרות בו את המגילה בברכה.

יש ערים שקיים ספק  לגביהם האם הם היו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. מפני הספק יש לקרוא בהם מגילה ביום ט"ו באדר בלי ברכה, ויש המחמירים גם לעשות את שאר מצוות הפורים בהם מלבד קריאת התורה ואמירת על הניסים.

העיר שהגמרא מסופקת עליה האם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא העיר טבריה. בטבריה הספק הוא האם להחשיב את ים הכינרת כחומה או שאינו נחשב כחומה והיא עיר פרוזה. מספק פסקה הגמרא שיקראו את המגילה גם ביום ט"ו באדר בלי ברכה.

ישנם ערים ישנות בארץ ישראל שלא יודעים אם היו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון ונהגו לקרות את המגילה בהם גם ביום ט"ו באדר בלי ברכה והם:

באר שבע, בית שאן, חברון, חיפה, יפו, לוד, עכו, צפת, רמלה. [ואין להקל בזה עי' תשובת הגרי"ש אלישיב זצ"ל קובץ תשובות ח"א סי' סח]

המקומות הסמוכים להם מעיקר הדין פטורים, אך אם יש רצף של בתים יש הסוברים שצריך לקרוא את המגילה אמנם לא יקראו בתורה. לגבי אמירת על הניסים ביום ט"ו עי' במשנה ברורה (סי' תרצג ס"ק ו') שאומרים על הניסים ואין לחוש להפסק.