אשה שהפרישה חלה והתערבה החלה בעיסה, האם יכולה לעשות את בעלה שליח להישאל בפני ג' אנשים, או שעליה להישאל בעצמה?

הלכה פסוקה בשו"ע[1] שאין להישאל על ידי שליח, אלא המפריש בעצמו צריך לבוא בפני השלושה המתירים, אבל אשה יכולה לשלוח את בעלה שישאל בשבילה מפני שאשתו כגופו. על האשה להגיד לבעלה שישאל על מה שהפרישה ויאסוף לשם כך ג' אנשים.

אם האשה אומרת לבעלה במפורש שיאסוף שלושה אנשים לצורך ההתרה יש להקל שיכול גם לאסוף שלושה לצורך כך. אך אם לא אמרה לו כך הוא יכול להתיר רק בפני שלושה אנשים שכבר יושבים יחד ואינו יכול לאוספם בשביל ההתרה.

[1] יו"ד רכח סעי' טז