אנשים עם דירות פרטיות וכדו' שיש להם חצר/גינה המשתמרים מפני כניסת אנשים זרים האם הם רשאים לאכול פרי בודד מתחת לעץ ואז עוד אחד וכו' או שאפי' אחד אסור היות והחצר/הגינה נחשבים כראה פני הבית. מדובר כמובן בדברים שאינם צריכים עוד גמר מלאכה אלא מורידים ואוכלים.

מותר לאכול אכילת ארעי בחצר בתנאי שקוטף פרי אחד ואוכל ואחרי זה עוד פרי ואוכל אבל לא יקטוף 2 פירות ביחד, אין הבדל אם הוא מתחת לעץ או נמצא בחצר פרי אחד לא מתחייב. כל זה שקוטף את הפרי לאכילה מידית ולא לשמרו לאחר זמן.

פרי אחד שלא מתחייב מדובר בפרי שדרכו לאכול בפעם אחת כמו דובדבן או תאנה אכן אם זה פרי מחולק כגון ענבים מותר לקטוף גרגיר גרגיר ולאכול, ברימון צריך לקלפו על העץ ולהוציא גרגיר גרגיר ולאכול. בתפוז צריך לקלפו על העץ ולקחת פלח פלח. באבטיח לחתוך חתיכה שרגילים לאוכלה ולקחתה וכן על זה הדרך. [יש פירות שלא ברור ההגדרה כמו תפוח אפרסק ויש מחמירים בזה גם לחתוך חתיכה ולאכול.

מה שאמרנו שמותר לקטוף פרי אחד הוא רק בחצר שיש בו שימושים של בית וכדו' אך במטע או בפרדס או בחצר שיש בה רק עצים מותר לקטוף אפילו כמות גדולה רק שלא יאכלנה באכילת קבע כמו בתוך סעודה או לחתוך פירות לתוך צלחת הגשה שנחשב כאכילת קבע.