אני עובד בחברה שמביאה למטבח פירות (לא בכשרות מהודרת). איך אני יודע איזה פירות מותר לי לאכול שאין בהם חשש ערלה (כמובן לאחר הפרשת תרו"מ)?

כידוע, פירות עצי-פרי, בשלשת השנים הראשונות לגידולם, אסורים באכילה ובהנאה מן התורה, שנאמר: "שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל".

אך יש בענין זה מחלוקת בין הפוסקים מכיון שבפירות המשווקים יש גם פירות ערלה וגם פירות שאינם ערלה. לכן יש מהפוסקים המתירים לאכול פירות כאשר אחוז פירות הערלה הם מתחת ל 10% – שמשיעור זה הוא מיעוט המצוי. ויש מהפוסקים וכך לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל יש להחמיר שלא לאכול פירות רק כאשר אחוז פירות הערלה קטן מ4%/5%.

רשימת אחוזי ערלה בפירות ניתן לקבל במשרדי ביהמ"ד וכן ניתן לשמוע בטלפון 02-6488888 שלוחה: 32