אני עובד בחברה שמביאה למטבח פירות (לא בכשרות מהודרת). איך אני יודע איזה פירות מותר לי לאכול (כמובן לאחר הפרשת תרו"מ)

יש בזה מחלוקת יש המתירים לאכול מתחת ל 10% ערלה שעד שיעור זה הוא מיעוט המצוי. (הפוסקים המתירים  הם הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א והגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ועוד פוסקים וסמכו על המשכנות יעקב סי' יז שכך נקט והביאו הדרכי תשובה ביו"ד סי' לט).

ולדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל יש להחמיר יותר מ 4% ערלה לא לאכול.