אנחנו כהנים ויש ברשותנו כמות גדולה משמן של תרומה טמאה, האם ניתן להדליק בשמן זה נרות חנוכה?

מותר לכהן להדליק נר חנוכה בשמן של תרומה (עי' רמב"ם פי"א מהל' תרומות הי"ח ובדרך אמונה בבאור ההלכה שם).