אם יש לפניו פירות הקדושים בקדושת שביעית ופירות שאינם קדושים בקדו"ש כגון פירות חו"ל, אם יש להקדים בברכת הנהנין את פירות השביעית?

לאותם דעות שיש באכילת פירות שביעית מצוה, הרי אכילת מצוה קודמת. אמנם לדעת מרן החזו"א זצוק"ל שאין באכילה מצוה, יש לעיין אם יש להקדים אכילת פירות שביעית. לא מצאנו כמעט נידון בברכת הנהנין שיהיה חייב להקדים פירות א"י לפירות חו"ל, ואדרבה מין שבעה הגדל בחו"ל קודם לברכה לפרי שאינו משבעת המינים, אפי' שגדל בא"י (ויש לעיין מה שדנו רבותינו גדולי הפוסקים אם יש מצוה להדר אחר אתרוג מארץ ישראל. ראה שו"ת נפש חיה סי' ב' וד' ושו"ת ביכורי שלמה קונטרס בענין אתרוגי א"י, וכן מ"ש הרה"ג ר"א שלנגר בהליכות שדה). ובתשובות הגרי"ח זוננפלד (מהדורת קרן ראם סי' נ' עמ' קא) כתב שלא מצאנו שדבר שגדל בא"י צריך להקדים בברכה אבל הוסיף שמי שחיבת הקודש בלבבו וחביב בעיניו פירות א"י ראוי להקדים פירות א"י על פני חו"ל .ושאלנו בזה למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב דמסתמא ראוי להקדים לברך ולאכול פירות שביעית.