תלמוד ירושלמי – שביעית ח"ב

תלמוד ירושלמי – שביעית ח"ב

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

שביעית ח"ב- פרקים ו' – י' מהדורת קרן רא"ם
נערך ונכתב ע"י הרב מרדכי יחקזאל גולדיש שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א ופירוש והערות ותוספת של ברכת מרדכי.
נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד להלכה בהתיישבות.