תלמוד ירושלמי – שביעית ח"א

תלמוד ירושלמי – שביעית ח"א

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

שביעית ח"א – פרקים א-ה מהדורת קרן רא"ם

נערך ונכתב על הרב שלום משה שוורץ שליט"א, הרב אלחנן כהן שליט"א והרב יצחק סגל שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א ופירוש והערות, ברכת משה, ברכת יצחק וברכת כהן.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ם ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המצוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד להלכה בהתיישבות.