תלמוד ירושלמי – מעשר שני

תלמוד ירושלמי – מעשר שני

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

מהדורת קרן רא"ם

נכתב ונערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א והרב יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א ושלמי שמחה.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.