תלמוד ירושלמי – מעשרות

תלמוד ירושלמי – מעשרות

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

מהדורת קרן רא"ם

נערך ונכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א.

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א וברכת ישראל.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.