תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"א

תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"א

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

 ח"א- פרקים א'-ג' מהדורת קרן רא"ם

נערך ונכתב ע"י הרב זאב רייס שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א ושדה אברהם.

נוספו עליהם: ירושלמי נוסחת הרש"ס ופירושו, ירושלמי מהדורת אמסטרדם עם פירוש מהר"א פולדא וניר, ירושלמי דפוס וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירושי הרע"ב, תוס' יו"ט ועוד, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.