תלמוד ירושלמי – חלה

תלמוד ירושלמי – חלה

רבני בית המדרש

מחיר: 80 ₪

מהדורת קרן רא"ם

נערך וכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א

על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ברכת ישראל, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א.

בסוף המסכת נוספו: ירושלמי וילנא עם פירוש פני משה ורדב"ז, משניות עם פירושי רבותינו הראשונים, משניות עם פירוש הרע"ב, תוס' יו"ט ושאר מפרשים, אור זרוע הלכות חלה, הלכות חלה לרמב"ן, הלכות חלה להרא"ש, פסקי חלה להרשב"א, לקט סוגיות עיקריות מן תלמוד בבלי.

בהוצאת המכון ללימודי המוות התלויות בארץ שע"י ביהמ"ד גבוה להלכה בהתיישבות.